El curs comença el mes de setembre.

Els rebuts es pagaran de forma mensual de setembre a juny, ambdós inclosos.

Per la resta d’activitats que Espaiart ofereix (stage, tallers de nadal, cursos de juliol…), l’import de les matrícules variarà en funció d’aquestes. Caldrà consultar-ho en cada cas. Els alumnes matriculats dins el curs acadèmic no tindran en cap cas, nou cost en concepte de matrícula.

El pagament de les quotes mensuals s’efectuarà per avançat en els primers 10 dies de cada mes, per domiciliació bancària o en efectiu.

La falta d’assistència a classe no allibera del pagament de les quotes mensuals, i les classes individuals seran recuperades o abonades només en el cas que el professor no pugui assistir a alguna de les sessions.

Per donar-se de baixa d’una activitat i per tal de no pagar el següent rebut s’ha d’avisar amb un mínim de 15 dies d’antelació. En cas contrari es cobrarà el rebut del mes sencer.

Pel bon funcionament de les classes cal que els alumnes arribin puntuals.

No és permès a cap estudiant (menor de 16 anys) d’abandonar la classe abans de l’hora sense un permís signat pels pares o tutors.

La direcció es reserva el dret d’expulsar a qualsevol alumne que tingui una dinàmica de funcionament personal incompatible amb la de l’escola i la resta d’estudiants.

Està rigorosament prohibit fumar en totes les instal·lacions de l’escola.

No és permesa l’entrada de familiars ni amics a les classes almenys que no sigui una data concreta de portes obertes o en el cas que, pel ben estar de l’alumne, així es consideri des de l’escola. No podem permetre la interrupció de les sessions sense causa justificada. Tampoc es pot entrar menjar a les aules ni joguines que no estiguin relacionades amb alguna de les activitats.

Queda totalment prohibida la utilització de telèfons mòbils dins l’aula. En cas de no complir aquesta norma, el professor retirarà el telèfon a l’alumne i el retornarà únicament als pares, mares o tutors.

Posem en el vostre coneixement que, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que voluntàriament ens cediu seran incorporades a la nostra base de dades a fi i efecte de poder-vos mantenir informats de les nostres activitats. Si voleu accedir-hi, oposar-vos, rectificar o cancel·lar qualsevol dada, podeu adreçar-vos a la secretaria de l’escola.

Si desitgeu parlar amb la direcció, caldrà que concreteu dia i hora a secretaria. Per qüestions de caire pedagògic caldrà adreçar-se en primera instància al cap d’estudis.

Una vegada feta la matrícula, si per motius de canvi de professorat d’última hora o si cal modificar algun horari pel millor funcionament de l’activitat, s’avisarà amb antelació i es consensuarà amb els alumnes afectats.

Dossiers, llibres i instruments: Espaiart elabora els dossiers per algunes assignatures. Els llibres es podran comprar des de secretaria si l’alumne ho demana. Per la compra o lloguer d’instruments rebreu l’assessorament segons les necessitats.

El fet de matricular-se a Espaiart implica l’acceptació d’aquestes normes que hi són amb l’esperit d’ajustar el bon funcionament de totes les activitats.

Benvingut a Espaiart, on l’art pren forma per tu.